Spis lektur

Historia literatury staropolskiej

Spis lektur do egzaminu

(ŚREDNIOWIECZE - RENESANS)

ŚREDNIOWIECZE

LEKTURY OBOWIĄZKOWE
TEKSTY

1. Anonim tzw. Gall: Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. Oprac. M. Plezia. BN I,59 (liczne wydania).
2. Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek): Kronika polska. Przeł. i oprac. B. Kürbis. Wrocław 1992. BN I, 227. Można odczytać też w wydaniu: Mistrza Wincentego Kronika polska. Przeł. K. Abgarowicz, B. Kürbis. Oprac. B. Kürbis. Warszawa 1974. Odczytać Księgę I.
3. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wyd. 2. Wrocław 1980. BN I, 65. Odczytać: Bogurodzica; Planctus (Żale Matki Boskiej pod krzyżem); Legenda o św. Aleksym (można odcztać również z innych edycji).
4. W. Wydra, W. R. Rzepka: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wyd. 2. Wrocław 1996 (lub wyd. wcześniejsze). Odczytać: Słota Wiersz o chlebowym stole; Dialog Mistrza Polikarpa ze śmiercią; Skarga umierającego; Ładysław (Władysław) z Gielniowa: Pieśni; Kazania świętokrzyskie. Teksty Ładysława z Gielniowa można odczytać również z monografii W. Wydry Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej. Poznań 1992.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE
OPRACOWANIA

5. Teresa Michałowska: Średniowiecze. Warszawa 1995 (lub wyd. następne).
6. Tadeusz Witczak: Literatura Średniowiecza. Warszawa 1990 (lub wyd. nast.).
7. Johan Huizinga: Jesień Średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Oprac. H. Barycz, S. Herbst. Warszawa 1961 (lub wyd. nast.). Odczytać zwłaszcza: Wizerunek śmierci.
8. Lektury polonistyczne. Średniowiecze - renesans - barok. Red. A. Borowski, J. S. Gruchała. Tom 1-2. Kraków 1992-1993 (lub wyd. nast.). Odczytać z tomu 1: Ewa Ostrowska: „Bogurodzica”; z tomu 2: Maciej Włodarski: „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią”.
9. Pisarze staropolscy. Sylwetki. T.1. Red. S. Grzeszczuk. Warszawa 1991. Odczytać: rozprawy dotyczące Galla - Anonima, Mistrza Wincentego zw. Kadłubkiem i Jana Długosza.
10. Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska i in. Warszawa 1991. Odczytać zwłaszcza hasła: Biblia; Hagiografia; Kronika; Średniowiecze.

RENESANS

LEKTURY OBOWIĄZKOWE
TEKSTY

11. Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543. Oprac. A. Jelicz. Szczecin 1985. Odczytać: Mikołaj Hussowski: Pieśń o żubrze oraz po 2 wybrane utwory Filipa Kallimacha, Konrada Celtisa, Jana Dantyszka i Andrzeja Krzyckiego. Utwory poetów polsko-łacińskich można również odczytać z antologii: Ignacy Lewandowski: Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Renesans. Poznań 1996.
12. Andrzej Frycz Modrzewski: Wybór pism. Oprac. W. Voise. Wrocław 1977. BN I, 229. Odczytać: O poprawie Rzeczyspospolitej, ks. III, IV i V.
13. Klemens Janicjusz: Poezje wybrane. Przeł. Z. Kubiak. Warszawa 1979. Odczytać: Księgę żalów. Można też korzystać z wydania: Zygmunt Kubiak: Medytacje Janicjusza. Warszawa 1993.
14. Jan Kochanowski: Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wrocław 1991 (lub wyd. nast.). BN I, 163.
15. Jan Kochanowski: Odprawa posłów greckich. Oprac. T. Ulewicz. Wrocław 1974. BN I, 3.
16. Jan Kochanowski: Pieśni. Oprac. L. Szczerbicka-Ślęk. Wrocław 1970 (lub wyd. nast.). BN I, 100.
17. Jan Kochanowski: Treny. Oprac. J. Pelc. Wrocław 1972 (lub wyd. nast.). BN I, 1.
18. Mikołaj Rej: Wybór pism. Oprac. J. Ślaski. Warszawa 1979.
19. Piotr Skarga: Kazania sejmowe. Oprac. J. Tazbir, M. Korolko. Wyd. 2. Wrocław 1995. BN I, 70. Odczytać kazania II, III i IV.
20. Szymon Szymonowic: Sielanki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 2. Wrocław 1999. BN I, 182. Odczytać: Kosarze, Wierzby, Kołacze.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE
OPRACOWANIA

21. Jerzy Ziomek: Literatura odrodzenia. Warszawa 1987 (lub wyd. nast.).
22. Jerzy Ziomek: Renesans. Warszawa 1980 (lub wyd. nast.).
23. Adam Karpiński, Renesans. Warszawa 2008.
24. Janusz Pelc: Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 1980 (lub wyd. nast.). Odczytać zwłaszcza: cz. I. Zarys biografii.
25. Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska i in. Wrocław 1990. Odczytać zwłaszcza hasła: Antyk, Fraszka, Reformacja, Renesans, Retoryka.
26. Lektury polonistyczne. Średniowiecze - renesans - barok. T. 1-2. Red. A. Borowski i J. S. Gruchała. Kraków 1992-1993 (lub wyd. nast.). Odczytać z tomu 1: Stanisław Grzeszczuk: Jan Kochanowski - „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?”; z tomu 2: Janusz S. Gruchała: Klemens Janicjusz - „O sobie samym do potomności”.  
27. Pisarze staropolscy. Sylwetki. T.1-2. Red. S. Grzeszczuk. Warszawa 1991-1997. W tomie 1 sylwetki Klemensa Janickiego, Mikołaja Reja i Andrzeja Frycza Modrzewskiego; w tomie 2 sylwetka  Jana Kochanowskiego.

NETOGRAFIA

www.staropolska.pl


Zagadnienia do egzaminu


1. Periodyzacja literatury polskiego średniowiecza.
2. Średniowieczna poezja religijna.
3. Średniowieczna poezja polska.
4. Średniowieczna homiletyka.
5. Bogurodzica – problemy badawcze (obowiązuje pamięciowa znajomość tekstu w zakresie dwóch pierwszych strof).
6. Średniowieczna historiografia.
7. Kronika polska Anonima tzw. Galla.
8. Kronika polska  Mistrza Wincentego zw. Kadłubkiem.
9. Periodyzacja literatury polskiego renesansu.
10. Główne nurty polskiej literatury renesansowej.
11. Najważniejsze gatunki lteratury polskiego odrodzenia.
12. Rozwój drukarstwa i książki na przełomie XV i XVI w.
13. Poeci nowołacińscy (polsko-łacińscy).
14. Reformacja i jej wpływ na rozwój kultury polskiej w XVI w.

    Biografie twórcze następujących autorów: Anonim tzw. Gall, Mistrz Wincenty zw. Kadłubkiem, Jan Długosz, Ładysław z Gielniowa, Klemens Janicjusz, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Andrzej Frycz Modrzewski, Piotr Skarga, Szymon Szymonowic.  

    Obowiązuje Państwa również terminologia historycznoliteracka, genologiczne etc., która pojawia się na wykładach i ćwiczeniach (np. mediewistyka, roczniki, gesta, deesis, ars bene moriendi).

Uwaga: spis lektur oraz wykaz zagadnień egzaminacyjnych obowiązuje wyłacznie słuchaczy moich środowych ćwiczeń.